Back to top

Primary tabs

LanguageTitleStatusOperations
AfrikaansVerklaring oor die Kabinetsvergadering van 27 Februarie 2019Published
English (source)Statement on the Cabinet Meeting of 27 February 2019Published
isiNdebeleIsiTatimende SomHlangano WeKhabinethi Ebewubanjwe mhlana ama-27 kuMhlolanja Wee-2019Published
isiXhosaINgxelo yeNtlanganiso yeKhabhinethi yomhla wama-27 kweyoMdumba wowama- 2019Published
isiZuluIsitatimende Somhlangano WeKhabhinethi wamhla zingama-27 kuNhlolanja 2019Published
SepediPego ya Kopano ya Kabinete ya la 27 Dibokwane 2019Published
SesothoPehelo ya Kopano ya Kabinete e neng e tshwerwe ka la 27 Hlakola 2019Published
SetswanaPegelo ya Kopano ya Kabinete ya Laboraro, wa la bo 27 Tlhakole 2019Published
SiswatiSitatimende seMhlangano weKhabhinethi lebewubanjwe mhla tinge-27 Indlovana 2019Published
TshiVendaTshitatamennde tsha Muṱangano wa Khabinethe we wa farwa nga ḽa 27 Luhuhi 2019Published
XitsongaXitatimende xa Nhlengeletano ya Khabinete ya ti 27 Nyenyanyana 2019Published