Back to top

Primary tabs

LanguageTitleStatusOperations
AfrikaansVerklaring oor die Kabinetsvegadering van 13 Februarie 2019Published
English (source)Statement on the Cabinet Meeting of 13 February 2019Published
isiNdebeleIsiTatimende SomHlangano WeKhabinethi Wamhlana Ali-13 KuMhlolanja Wee-2019Published
isiXhosaINgxelo yeNtlanganiso yeKhabhinethi yomhla we-13 kweyoMdumba yowama-2019Published
isiZuluIsitatimende Somhlangano WeKhabhinethi wamhla ziyi-13 kuNhlolanja 2019Published
SepediPego ya Kopano ya Kabinete ya la 13 Dibokwane 2019Published
SesothoPehelo ya Kopano ya Kabinete ya la 13 Hlakola 2019Published
SetswanaPegelo ya Kopano ya Kabinete ka la bo 13 Tlhakole 2019Published
SiswatiSitatimende seMhlangano weKhabhinethi wamhla ti-13 Indlovana 2019Published
TshiVendaTshitatamende tsha Muṱangano wa Khabinethe wa ḽa 13 Luhuhi 2019Published
XitsongaXitatimente xa Nhlengeletano ya Khabinete ya 13 Nyenyanyana 2019Published