Back to top

Primary tabs

LanguageTitleStatusOperations
AfrikaansVerklaring oor die Kabinetsvergadering van 7 November 2018Published
English (source)Statement on the Cabinet meeting of 7 November, 2018Published
isiNdebeleIsiTatimende Somhlangano weKhabinethi wamhlana ali-7 kuSinyikhaba wee-2018Published
isiXhosaINgxelo yeNtlanganiso yeKhabhinethi yomhla wesi-7 kweyeNkanga wowama- 2018Published
isiZuluIsitatimende Somhlangano WeKhabhinethi wamhla ziyi-7 kuLwezi, 2018Published
SepediPego ya Kopano ya Kabinete ya la 7 Dibatsela, 2018Published
SesothoPehelo ya Kopano ya Kabinete ya la 7 Pudungwana, 2018Published
SetswanaPegelo ya Kopano ya Kabinete ya la bo 7 Ngwanaitseele 2018Published
SiswatiSitatimende seMhlangano weKhabhinethi wamhla ti-7 Lweti, 2018Published
TshiVendaTshitatamende tsha Muṱangano wa Khabinethe wa ḽa 07 Lara 2018Published
XitsongaXitatimente xa Nhlengeletano ya Khabinete ya 7 Hukuri 2018Published