Back to top

Primary tabs

LanguageTitleStatusOperations
AfrikaansVerklaring oor die Kabinetsvergadering van 10 Oktober 2018Published
English (source)Statement on the Cabinet Meeting of 10 October 2018Published
isiNdebeleIsiTatimende SomHlangano WeKhabinethi Samhlana Ali-10 kuSewula Wee-2018Published
isiXhosaINgxelo yeNtlanganiso yeKhabhinethi yomhla we-10 kweyeDwarha wowama- 2018Published
isiZuluIsitatimende Somhlangano WeKhabhinethi wangomhla ziyi-10 kuMfumfu 2018Published
SepediPego ya Kopano ya Kabinete ya la 10 Diphalane 2018Published
SesothoPehelo ya Kopano ya Kabinete ya la 10 Mphalane 2018Published
SetswanaPegelo ya Kopano ya Kabinete ya la bo 10 Diphalane 2018Published
SiswatiSitatimende seMhlangano weKhabhinethi wamhla ti-10 Imphala 2018Published
TshiVendaTshitatamende tsha Muṱangano wa Khabinethe wa ḽa 10 Tshimedzi 2018Published
XitsongaXitatimente xa Nhlengeletano ya Khabinete ya ti 10 Nhlangula 2018Published