Back to top

Primary tabs

LanguageTitleStatusOperations
AfrikaansVerklaring oor die Kabinetsvergadering van 19 September 2018Published
English (source)Statement on the Cabinet Meeting of 19 September 2018Published
isiNdebeleIsiTatimende SomHlangano WeKhabinethi Samhlana Ali-19 kuKhukhulamungu wee-2018Published
isiXhosaINgxelo yeNtlanganiso yeKhabhinethi yomhla we-19 kweyoMsintsi 2018Published
isiZuluIsitatimende Somhlangano WeKhabhinethi wangomhla ziyi-19 kuMandulo 2018Published
SepediPego ya Kopano ya Kabinete ya la 19 Lewedi 2018Published
SesothoPehelo ya Kopano ya Kabinete ya mohla la 19 Loetse 2018Published
SetswanaPegelo ya Kopano ya Kabinete ya la bo 19 Lwetse 2018Published
SiswatiSitatimende seMhlangano weKhabhinethi wamhla ti-19 Inyoni 2018Published
TshiVendaTshitatamende tsha Muṱangano wa Khabinethe wa ḽa 19 Khubvumedzi 2018Published
XitsongaXitatimente xa Nhlengeletano ya Khabinete ya 19 Ndzati 2018Published