Back to top

Primary tabs

LanguageTitleStatusOperations
AfrikaansVerklaring oor die Kabinetsvergadering van 25 April 2018Published
English (source)Statement on the Cabinet Meeting of 25 April 2018Published
isiNdebeleIsiTatimende SomHlangano WeKhabinethi Samhlana ama-25 kuSihlabantangana Wee-2018Published
isiXhosaINgxelo yeNtlanganiso yeKhabhinethi yoMhla wama-25 kuTshazimpunzi wowama-2018Published
isiZuluIsitatimende Somhlangano WeKhabhinethi mhla zingama-25 kuMbasa 2018Published
SepediPego ya Kopano ya Kabinete ya la 25 Moranang 2018Published
SesothoPehelo ya Kopano ya Kabinete ya la 25 Mmesa 2018Published
SetswanaPegelo ya Kopano ya Kabinete ya la bo 25 Moranang 2018Published
SiswatiSitatimende Semhlangano weKhabhinethi wamhla tinge-25 Mabasa 2018Published
TshiVendaTshitatamennde tsha Muṱangano wa Khabinethe wa ḽa 25 Lambamai 2018Published
XitsongaXitatimende xa nhlengeletano ya Khabinete hi ti 25 Dzivamisoko 2018Published