Back to top

Primary tabs

LanguageTitleStatusOperations
Afrikaans Verklaring oor die Kabinetsvergadering van 15 November 2017Published
English (source)Statement on the Cabinet Meeting of 15 November 2017Published
isiNdebeleIsiTatimende SomHlangano WeKhabinethi Samhlana Ali-15 KuSinyikhaba wee-2017Published
isiXhosaINgxelo yeNtlanganiso yeKhabhinethi yomhla we-15 kweyeNkanga ngowama-2017Published
isiZuluIsitatimende Somhlangano weKhabhinethi wangomhla ziyi-15 kuLwezi 2017Published
SepediPego ya Kopano ya Kabinete ya la 15 Dibatsela 2017Published
SesothoPehelo ya Kopano ya Kabinete ya la 15 Pudungwana 2017Published
SetswanaPegelo ya Kopano ya Kabinete ya la bo 15 Ngwanaitseele 2017Published
SiswatiPegelo ya Kopano ya Kabinete ya la bo 15 Ngwanaitseele 2017Published
TshiVendaSitatimende Semhlangano weKhabhinethi mhla ti-15 Lweti 2017Published
XitsongaXitatimende xa Nhlengeletano ya Khabinete xa ti 15 Hukuri 2017Published