Back to top

Primary tabs

LanguageTitleStatusOperations
AfrikaansVerklaring van die Kabinetvergadering van 7 Junie 2017Published
English (source)Statement on the Cabinet meeting of 7 June 2017Published
isiNdebeleVerklaring van die Kabinetvergadering van 7 Junie 2017IsiTatimende somHlangano weKhabinethi wamhlana ali-7 kuMgwengweni 2017Published
isiXhosaIntetho yeNtlanganiso yeKhabinethi yomhla wesi-7 kweyeSilimela kowama-2017Published
isiZuluIsitatimende Somhlangano weKhabhinethi wangomhla ziyi-7 Nhlangulana 2017Published
SepediPego ya Kopano ya Kabinete ya la 7 Phupu 2017Published
SesothoPehelo ya kopano ya Kabinete ya la 7 Phuptjane 2017Published
SetswanaPegelo ya Kopano ya Kabinete ya la bo 7 Seetebosigo 2017Published
SiswatiSitatimende Semhlangano weKhabhinethi wamhla ti-7 Inhlaba 2017Published
TshiVendaSitatimende Semhlangano weKhabhinethi wamhla ti-7 Inhlaba 2017Tshiṱatamennde tsha Muṱangano wa Khabinethe wa ḽa 7 Fulwi 2017Published
XitsongaStatement on the Cabinet meeting of 7 June 2017Xitatimende xa Nhlengeletano ya Khabinete xa ti 7 Khotavuxika 2017Published