Back to top

Primary tabs

LanguageTitleStatusOperations
AfrikaansVerklaring oor die Kabinetsvergadering van 21 Junie 2017Published
English (source)Statement on the Cabinet meeting of 21 June 2017Published
isiNdebeleIsiTatimende somHlangano weKhabinethi Wamhlana ama-21 kuMgwengweni 2017Published
isiXhosaINtetho kwiNtlanganiso yeKhabhinethi yangomhla wama-21 kweyeSilimela ngowama-2017Published
isiZuluISitatimende Somhlangano weKhabhinethi wangomhla zingama-21 kuNhlangulana 2017Published
SepediPego ya Kopano ya Kabinete ya la 21 Phupu 2017Published
SesothoPehelo ka Kopano ya Kabinete ya la21 Phuptjane 2017Published
SetswanaPehelo ka Kopano ya Kabinete ya la21 Phuptjane 2017Pegelo ya Kopano ya Kabinete ya la bo 21 Seetebosigo 2017Published
SiswatiSitatimende Semhlangano weKhabhinethi mhla tinge-21 Inhlaba 2017Published
TshiVendaTshiṱatamennde tsha Muṱangano wa Khabinethe wa ḽa 21 Fulwi 2017Published
XitsongaXitatimende xa Nhlengeletano ya Khabinete xa ti 21 Khotavuxika 2017Published