Back to top

Primary tabs

LanguageTitleStatusOperations
AfrikaansVerklaring oor die Kabinetsvergadering van 26 April 2017Published
English (source)Statement on Cabinet meeting of 26 April 2017Published
isiNdebeleIsiTatimende SomHlangano WeKhabinethi Samhlana Ama-26 kuSihlabantangana Wee-2017Published
isiXhosaINtetho kwiNtlanganiso yeKhabhinethi yomhla wama-26 kuTshazimpunzi wama-2017Published
isiZuluIsitatimende Somhlangano WeKhabhinethi wangomhla zingama-26 kuMbasa 2017Published
SepediPolelo ya Kopano ya Kabinete ya la 26 Moranang 2017Published
SesothoPehelo ya kopano ya Kabinete ya la 26 Mmesa 2017Published
SetswanaPegelo ya Kopano ya Kabinete ya la bo 26 Moranang 2017Published
SiswatiSitatimende Semhlangano weKhabhinethi wamhla tinge-26 Mabasa 2017Published
TshiVendaTshiṱatamennde tsha Muṱangano wa Khabinethe wa ḽa 26 Lambamai 2017Published
XitsongaXitatimende xa Nhlengeletano ya Khabinete xa ti 26 Dzivamisoko 2017Published