Back to top

Primary tabs

LanguageTitleStatusOperations
AfrikaansVerklaring oor die Virtuele Kabinetsvergadering van Woensdag, 3 November 2021Published
English (source)Statement on the virtual Cabinet Meeting of Wednesday, 3 November 2021Published
isiNdebeleIsitatimende Somhlangano Wekhabinethi Ngethungelelwano Levidiyo Ogade Ubanjwe NgeLesithathu, Mhlana ama-3 kuSinyikhaba wee-2021Published
isiXhosaINgxelo engeNtlanganiso yeKhabhinethi ebibanjwe kwi-Intanethi ngoLwesithathu, umhla we-3 kweyeNkanga 2021Published
isiZuluIsitatimende soMhlangano weKhabhinethi obubanjwe nge-inthanethi ngoLwesithathu, mhla zi-3 kuLwezi 2021Published
SepediPego ya Kopano ya Kabinete ye e Swerwego ka Dikgokagano tša Bidio ka Laboraro, 3 Dibatsela 2021Published
SesothoTlaleho ya Kopano Kabinete ka Kgokahano ya Vidiyo ya Laboraro la la 3 Pudungwana 2021Published
SetswanaPegelo ya Kopano ya Kabinete e e neng e tshwerwe ka Mafaratlhatlha a Ditlhaeletsano tsa Dibidio ya Laboraro 3 Ngwanaitseele 2021Published
SiswatiSitatimende Semhlangano WeKhabhinethi Wevidiyo Ye-inthanethi WangaLesitsatfu, Mhla ti-3 Lweti 2021Published
TshiVendaTshitatamennde tsha Muṱangano wa Khabinethe nga vidio wa Ḽavhuraru, ḽa 3 Lara 2021Published
XitsongaXitatimente hi mayelana na Nhlengeletano ya Khabinete ya le moyeni ya Ravunharhu ya le moyeni, 3 Hukuri 2021Published