Back to top

Primary tabs

LanguageTitleStatusOperations
AfrikaansVerklaring oor die Virtuele Spesiale Kabinetsvergadering op Dinsdag, 14 September 2021Published
English (source)Statement on virtual Cabinet Meeting of 14 September 2021Published
isiNdebeleIsiTatimende somHlangano weKhabinethi oKhethekileko obanjwe ngeThungelelwano leVidiyo ngeLesibili nakali-14 kuKhukhulamungu wee-2021Published
isiXhosaIngxelo yeNtlanganiso eKhethekileyo yeKhabhinethi ibibanjwe ngonxibelelwano lwevidiyo ngoLwesibini, umhla we-14 kweyoMsintsi 2021Published
isiZuluIsitatimende soMhlangano Okhethekile weKhabhinethi obubanjwe nge-inthanethi ngoLwesibili, mhla we-14 kuMandulo 2021Published
SepediPego ya Kopano ye e Kgethegilego ya Kabinete ye e Swerwego ka Bidio ya Inthanete ka Labobedi la 14 Lewedi 2021Published
SesothoTlaleho ho Latela Kopano e Ikgethileng ya Kabinete ka Mokgwa wa Vidiyo ka Labobedi, 14 Loetse 2021Published
SetswanaPegelo ya Kopano ya Kabinete e e Tshwerweng ka Mafaratlhatlha a Ditlhaeletsano tsa Dibidio mo Labobeding wa la bo 14 Lwetse 2021Published
SiswatiSitatimende Semhlangano WeKhabhinethi Lokhetsekile Wekwevidiyo-inthanethi wangaLesibili, Mhla ti-14 Inyoni 2021Published
TshiVendaTshiṱatamennde tsha muṱangano wo khetheaho wa Khabinethe nga kha vidioPublished
XitsongaXitatimente hi mayelana na Nhlengeletano ya Khabinete yo Hlawuleka ya le moyeniPublished