Back to top

Primary tabs

LanguageTitleStatusOperations
AfrikaansVerklaring oor die Kabinetsvergadering van Woensdag, 1 September 2021Published
English (source)Statement on the Cabinet Meeting of 2 September 2021Published
isiNdebeleIsiTatimende somHlangano weKhabinethi ogade ubanjwe ngeThungelelwano leVidiyo ngeLesithathu nali-01 kuKhukhulamungu wee-2021Published
isiXhosaINgxelo engeNtlanganiso yeKhabhinethi ebibanjwe ngonxibelelwano lwevidiyo ngoLwesithathu, umhla woku-1 kweyoMsintsi 2021Published
isiZuluIsitatimende soMhlangano weKhabhinethi obubanjwe nge-inthanethi ngoLwesithathu, mhla lu-01 Mandulo 2021Published
SepediPego ya Kopano ya Kabinete ye e Swerwego ka Bidio ya Inthanete ka Laboraro la 1 Lewedi 2021Published
SesothoTlaleho ho Latela Kopano ya Kabinete ka Mokgwa wa Vidiyo ka Laboraro, 1 Lwetse 2021Published
SetswanaPegelo ya Kopano ya Kabinete e e Neng e Tshwerwe ka Mafaratlhatlha a Ditlhaeletsano tsa Dibidio ya Laboraro 1 Lwetse 2021Published
SiswatiSitatimende Semhlangano WeKhabhinethi Wevidiyo-inthanethi WangaLesitsatfu, Mhla lu-1 Inyoni 2021Published
TshiVendaTshiṱatamennde tsha Muṱangano wa Khabinethe nga kha vidio wa Ḽavhuraru, ḽa 1 Khubvumedzi 2021Published
XitsongaXitatimente hi mayelana na Nhlengeletano ya Khabinete ya Ravunharhu ya le moyeni, 01 Ndzati 2021Published