Back to top

Primary tabs

LanguageTitleStatusOperations
AfrikaansVerklaring oor die Virtuele Kabinetsvergadering van Woensdag, 4 Augustus 2021Published
English (source)Statement on the Cabinet Meeting of 4 August 2021Published
isiNdebeleIsiTatimende somHlangano weKhabinethi obanjwe ngeThungelelwano leVidiyo ngeLesithathu naka-04 KuRhoboyi wee-2021Published
isiXhosaIngxelo yeNtlanganiso yeKhabhinethi ebibanjwe ngonxibelelwano lwevidiyo ngoLwesithathu, umhla wesi-4 kweyeThupha 2021Published
isiZuluIsitatimende soMhlangano weKhabhinethi obubanjwe nge-inthanethi ngoLwesithathu, mhla zizi-4 kuNcwaba 2021Published
SepediPego ya Kopano ya Kabinete ye e swerwego ka bidio ya Inthanete ka Laboraro la 4 Phato 2021Published
SesothoTlaleho ka Kopano ya Kabinete ya vidio ya ka Laboraro la 4 Phato 2021Published
SetswanaPegelo ya Kopano ya Kabinete e e neng e tshwerwe ka Mafaratlhatlha a Ditlhaeletsano tsa Dibidio ya Laboraro, 4 Phatwe 2021Published
SiswatiSitatimende Semhlangano WeKhabhinethi Wekuvidiyo-inthanethi WangaLesitsatfu, Mhla ti-4 Ingci 2021Published
TshiVendaTshitatamennde tsha Muṱangano wa Khabinethe nga vidio wa Ḽavhuraru, 4 Ṱhangule 2021Published
XitsongaXitatimente hi mayelana na Nhlengeletano ya Khabinete ya Ravunharhu ya le moyeni, 4 Mhawuri 2021Published