Back to top

Primary tabs

LanguageTitleStatusOperations
AfrikaansVerklaring oor die Kabinetsvergadering van Woensdag, 30 Junie 2021Published
English (source)Statement on the Cabinet Meeting of 30 June 2021Published
isiNdebeleIsiTatimende SomHlangano WeKhabinethi WangeLesithathu, Wama-30 KuMgwengweni Wee-2021Published
isiXhosaINgxelo yeNtlanganiso yeKhabhinethi ebibanjwe ngoLwesithathu, umhla wesi-3 kweyeSilimela 2021Published
isiZuluIsitatimende soMhlangano weKhabhinethi wangoLwesithathu, zingama-30 kuNhlangulana 2021Published
SepediPego ya Kopano ya Kabinete ya Laboraro, 30 Phupu 2021Published
SesothoTlaleho ho latela Kopano ya Kabinete ka Laboraro, 30 Phuptjane 2021Published
SetswanaPegelo ya Kopano ya Kabinete ya Laboraro, 30 Seetebosigo 2021Published
SiswatiSitatimende Semhlangano Wekhabhinethi WangaLesitsatfu, mhla ti-30 Inhlaba 2021Published
TshiVendaTshitatamennde tsha Muṱangano wa Khabinethe wa Ḽavhuraru, ḽa 30 Fulwi 2021Published
XitsongaXitatimente hi mayelana na Nhlengeletano ya Khabinete ya Ravunharhu, 30 Khotavuxika 2021Published