Back to top

Primary tabs

LanguageTitleStatusOperations
AfrikaansVerklaring oor die Kabinetsvergadering van Woensdag, 9 Junie 2021Published
English (source)Statement on the Cabinet Meeting of 9 June 2021Published
isiNdebeleIsiTatimende somHlangano weKhabinethi wangeLesithathu mhlana ali-09 kuMgwengweni wee-2021Published
isiXhosaIngxelo yeNtlanganiso yeKhabhinethi yangoLwesithathu, yomhla we-9 kweyeSilimela 2021Published
isiZuluIngxelo yeNtlanganiso yeKhabhinethi yangoLwesithathu, yomhla we-9 kweyeSilimela 2021Published
SepediPego ya Kopano ya Kabinete ya Laboraro, 9 Phupu 2021Published
SesothoTlaleho ho latela Kopano ya Kabinete Laboraro, 9 Phuptjane 2021Published
SetswanaPegelo ya Kopano ya Kabinete ya Laboraro, 9 Seetebosigo 2021Published
SiswatiSitatimende Semhlangano Wekhabhinethi WangaLesitsatfu, mhla ti-9 Inhlaba 2021Published
TshiVendaTshiṱatamende tsha Muṱangano wa Khabinethe wa Ḽavhuraru , ḽa 9 Fulwi 2021Published
XitsongaXitatimente hi mayelana na Nhlengeletano ya Khabinete ya Ravunharhu, 9 Khotavuxika 2021Published