Back to top

Primary tabs

LanguageTitleStatusOperations
AfrikaansVerklaring oor die Virtuele Kabinetsvergadering op Woensdag 4 November 2020Published
English (source)Statement on virtual Cabinet Meeting of 4 November 2020Published
isiNdebeleIsiTatimende somHlangano weKhabinethi ngeThungelelwano leVidiyo obegade ubanjwe ngeLesithathu nakama-4 kuSinyikhaba wee-2020Published
isiXhosaIngxelo yeNtlanganiso yeKhabhinethi ebibanjwe kusetyenziswa unxibelelwano lwevidiyo ngoLwesithathu, mhla wesi-4 kweyeNkanga 2020Published
isiZuluIsitatimende Somhlangano weKhabhinethi Obubanjwe nge-inthanethi ngoLwesithathu, mhla wesi-4 Lwezi 2020Published
SepediPego ya Kopano ya Kabinete ye e swaretšwego Inthaneteng ka Laboraro la 4 Dibatsela 2020Published
SesothoPehelo ka Kopano ya Kabinete ka Kgokahano ya Vidiyo ya Laboraro, la 4 Pudungwana 2020Published
SetswanaPegelo ya Kopano ya Kabinete e e Tshwerweng ka Mafaratlhatlha a Ditlhaeletsano tsa Dibidio ya la bo, 4 Ngwanaitseele 2020Published
SiswatiSitatimende Semhlangano WeKhabhinethi Wevidiyo-inthanethi WangaLesitsatfu, Mhla ti-4 Lweti 2020Published
TshiVendaTshiṱatamennde tsha Muṱangano wa Khabinethe nga kha Vidio wa Ḽavhuraru, ḽa 4 Ḽara 2020Published
XitsongaXitatimente xa Nhlengeletano ya Khabinete leyi khomeriweke eka inthanete hi ku tirhisa vhidiyo na mpfumawulo hi Ravunharhu, 4 Hukuri 2020Published