Back to top

Primary tabs

LanguageTitleStatusOperations
AfrikaansVerklaring oor die Virtuele Kabinetsvergadering van Woensdag 21 Oktober 2020Published
English (source)Statement on the Virtual Cabinet Meeting of 21 October 2020Published
isiNdebeleIsiTatimende somHlangano weKhabinethi ngeThungelelwano leVidiyo obegade ubanjwe ngeLesithathu mhlana ama-21 kuSewula wee-2020Published
isiXhosaIngxelo yeNtlanganiso yeKhabhinethi ebibanjwe kusetyenziswa unxibelelwano lwevidiyo ngoLwesithathu, mhla wama-21 kweyeDwarha 2020Published
isiZuluIsitatimende Somhlangano weKhabhinethi Obubanjwe nge-inthanethi ngoLwesithathu, mhla zingama-21 Mfumfu 2020Published
SepediPego ya Kopano ya Kabinete ye e Swaretšwego Inthaneteng ka Laboraro la 21 Diphalane 2020Published
SesothoPehelo ka Kopano ya Kabinete ka Kgokahano ya Vidiyo ya Laboraro, la 21 Mphalane 2020Published
SetswanaPegelo ya Kopano ya Kabinete e e Tshwerweng ka Mafaratlhatlha a Ditlhaeletsano tsa Dibidio ya la bo, 21 Diphalane 2020Published
SiswatiSitatimende Semhlangano weKhabhinethi Wevidiyo-inthanethi wangaLesitsatfu, Mhla tinge-21 Imphala 2020Published
TshiVendaTshitatamennde tsha Muṱangano wa Khabinethe nga kha Vidio wa Ḽavhuraru, 21 Tshimedzi 2020Published
XitsongaXitatimente hi mayelana na Nhlengeletano ya Khabinete ya le Moyeni ya Ravunharhu, 21 Nhlangula 2020Published