Back to top

Primary tabs

LanguageTitleStatusOperations
AfrikaansVerklaring oor die Kabinetsvergadering van 4 September 2019Published
English (source)Statement on the Cabinet Meeting of 4 September 2019Published
isiNdebeleIsiTatimende Somhlangano WeKhabinethi Wamhlana ama-4 kuKhukhulamungu wee-2019Published
isiXhosaIngxelo yeNtlanganiso yeKhabhinethi yomhla wesi-4 kweyoMsintsi 2019Published
isiZuluIsitatimende Somhlangano WeKhabhinethi wangomhla zizi-4 kuMandulo 2019Published
SepediPego ya Kopano ya Kabinete ya 4 Lewedi 2019Published
SesothoPehelo ya Kopano ya Kabinete ya la 4 Loetse 2019Published
SetswanaPegelo ya Kopano ya Kabinete ya la bo 4 Lwetse 2019Published
SiswatiSitatimende seMhlangano weKhabhinethi wamhla ti-4 Inyoni 2019Published
TshiVendaTshiṱaṱamennde tsha Muṱangano wa ḽa 4 Khubvumedzi 2019Published
XitsongaXitatimende xa Nhlengeletano ya Khabinete ya 4 Ndzati 2019Published