Back to top

Primary tabs

LanguageTitleStatusOperations
AfrikaansVerklaring oor die Kabinetsvergadering van 24 Julie 2019Published
English (source)Statement on the Cabinet Meeting of 24 July 2019Published
isiNdebeleIsiTatimende SomHlangano WeKhabinethi Wamhlana Ama-24 KuVelabahlinze Wee-2019Published
isiXhosaINgxelo yeNtlanganiso yeKhabhinethi yomhla wama-24 kweyeKhala wowama- 2019Published
isiZuluIsitatimende Somhlangano WeKhabhinethi wamhla zingama-24 kuNtulikazi 2019Published
SepediPego ya Kopano ya Kabinete ya la 24 Mosegamanye 2019Published
SesothoPehelo ya Kopano ya Kabinete ya la 24 Phupu 2019Published
SetswanaPegelo ya Kopano ya Kabinete ya la bo 24 Phukwi 2019Published
SiswatiSitatimende Semhlangano weKhabhinethi wamhla tinge-24 Kholwane 2019Published
TshiVendaTshitatamennde tsha Muṱangano wa Khabinethe wa ḽa 24 Fulwana 2019Published
XitsongaXitatimente hi mayelana na nhlengeletano ya Khabinete ya 24 Mawuwani 2019Published