Back to top

Primary tabs

LanguageTitleStatusOperations
AfrikaansVerklaring oor die Kabinetsvergadering van 10 Julie 2019Published
English (source)Statement on the Cabinet Meeting of 10 July 2019Published
isiNdebeleIsiTatimende SomHlangano WeKhabinethi Wamhlana Ali-10 KuVelabahlinze Wee-2019Published
isiXhosaINgxelo yeNtlanganiso yeKhabhinethi yomhla we-10 kweyeKhala wowama- 2019Published
isiZuluIsitatimende Somhlangano WeKhabhinethi wamhla ziyi-10 kuNtulikazi 2019Published
SepediPego ya Kopano ya Kabinete ya la 10 Mosegamanye 2019Published
SesothoPehelo ya Kopano ya Kabinete ya la 10 Phupu 2019Published
SetswanaPegelo ya Kopano ya Kabinete ya la bo 10 Phukwi 2019Published
SiswatiSitatimende Semhlangano weKhabhinethi wamhla ti-10 Kholwane 2019Published
TshiVendaTshitatamennde tsha Muṱangano wa Khabinethe wa ḽa 10 Fulwana 2019Published
XitsongaTshitatamennde tsha Muṱangano wa Khabinethe wa ḽa 10 Fulwana 2019Published