Back to top

Primary tabs

Pego ya Kopano ya Kabinete ye e swaretšwego Inthaneteng ka Laboraro la 18 Dibatsela 2020

A. Merero ye Bohlokwa Seemong sa Bjale

1. Seboka sa bo 12 sa Brazil, Russia, India, China le Afrika Borwa (BRICS)

1.1. Kabinete e amogetše dipoelo tša Seboka sa bolesomepedi sa BRICS seo se bego se etilwe pele ke Mopresidente Cyril Ramaphosa. Ka ge monggae wa sona e be e e le Mopresidente Vladimir Putin wa Fetereišene ya Russia, seboka se se rerišane ka ga selekane sa BRICS mabapi le seemo sa khutšo lefaseng ka bophara, tšhireletšo go bohle le kgolo ya boitlhamelo.

1.2. Dipoelo tša seboka se di akareditše go amogelwa ga Leano leo le bušeleditšwego la Selekane sa Ekonomi sa BRICS (sa 2020-2025) le go amogelwa ga Leano la Twantšho ya Magogelathoko la BRICS. Kwano ya Moscow ye e amogetšwego mafelelong a seboka se e laeditše, magareng ga tše dingwe, thekgo ya Leano la 2063 la Mokgatlo wa Dinagakopano tša Afrika (AU) le maitapišo a kopanyo ye e maatlafaditšwego le tlhabollo ka khonthinenteng, go akaretšwa go tsenywa tirišong ga Tumelelano ka ga Lefelo la Kgwebišano ye e Lokologilego ya ka Khonthinenteng ya Afrika.

1.3. Seboka se se lemogile gape kgatelopele ye e fihleletšwego ke AU go rarolleng ga dikgoba tšeo di bakwago ke tlhaelelo ya mananeokgoparara, kudukudu ka tlhako ya Selekane se Seswa sa Tlhabollo ya Afrika, le bohlokwa bja go tšwetša pele dipeeletšo go thekga tlhabollo ya diintasteri, go hloma mešomo, go netefatša gore go ba le tšhireletšego dijong, go lwantšha bohloki le go hlagišetša tlhabollo ya go ya go ile ya Afrika.

2. Ketelo ya Mošomo ka Mopresidente wa Malawi

2.1. Kabinete e amogela Ketelo ya Mošomo ye e atlegilego ye e sa tšwago go ba gona ka Afrika Borwa ka maloko a Mmušo wa Malawi wo o etilwego pele ke Mopresidente Lazarus Chakwera. Kopano magareng ga Mopresidente Chakwera le Mopresidente Ramaphosa e ahlaahlile merero ya dinaga tše ka bobedi, ya ka seleteng se le ya ka khonthinenteng yeo dinaga tše ka bobedi di nago le kgahlego go yona.

2.2. Afrika Borwa e tšwela pele go ikgafa go tiiša le go maatlafatša dikamano le Malawi ka go diriša kgwebišano ye e katološitšwego le peeletšo ka maikemišetšo a go fihlelela maphelo a makaone ka dinageng tše ka bobedi. Dinaga tše ka bobedi di na le dikamano tša tirišano tšeo di thomilego mengwagasomeng ye mentši ye e fetilego.

2.3. Kabinete e sedimošitšwe gape ka ga bothata bja Morena Shepherd le Mohumagadi Mary Bushiri, bao ba tšhabetšego Malawi mola e le gore ba lokollotšwe kgolegong ka peila ya R200 000 yo mongwe le yo mongwe ka morago ga go pharwa ka molato wa bomenetša bja go hlwekiša tšhelete.

2.4. Kabinete e kgotsofaditšwe ke ka fao Sehlopha sa Dikgoro tša Toka, Thibelo ya Bosenyi le Polokego di šomilego ka taba ye ka gona gomme sehlopha se se tla sedimoša setšhaba ka ga diphetogo tša moragorago mabapi le taba ye. Tshepedišo ya go mmušetša ka mo nageng e thomišitšwe.

3. Dikgethotlaleletšo tša Mebasepala

3.1. Kabinete e reta Khomišene ya Dikgetho ye e Ikemego ka ge e swere dikgethotlaleletšo tšeo di atlegilego, tšeo di bego di swerwe ka diwateng tše 95 go ralala le mebasepala ye 55 ka Laboraro la 11 Dibatsela 2020. Dikgetho tša mebasepala di tšwela pele go ba kokwane ya go betla temokrasi ya rena ka maemong a ka dileteng le a ka mebasepaleng.

3.2. Kabinete e lebogile maAfrika Borwa ka moka ao a kgathilego tema ka mo dikgethotlaleletšong tše, tšeo di swerwego la mathomo go tloga mola ditiragalo tša dikgetho di fegilwego ka Hlakola ka lebaka la leuba la Bolwetši bja Coronavirus (COVID-19).

4. Matšatši a Mahlano a go ba Mahlokong

4.1. Kabinete e ipileditše go maAfrika Borwa go kgatha tema ka ditiragalo tša go ba mahlokong mo matšatšing a mahlano go gopola bao ba lobilego maphelo a bona ka lebaka la COVID-19 le ka lebaka la dikgaruru tša bong le polao ya basadi (GBVF). Difolaga ka moka tša bosetšhaba di tla fofišetšwa fasana bogareng mo matšatšing a mahlano a go ba mahlokong go thoma ka Laboraro la 25 Dibatsela go fihla ka Lamorena la 29 Dibatsela 2020.

4.2. Ka lesolo leo le re kopantšego la go hlompha le go gopola batho ka moka bao ba lobilego maphelo a bona ka lebaka la COVID-19 le GBVF, badudi ka moka ba hlohleletšwa go apara diaparo le dikgabiši tšeo di laetšago go ba mahlokong go latela setšo sa bona, setlwaedi le tumelo ya bona.

5. Go Saenela Leanokgolo la Tšweletšo ya Swikiri

5.1. Kabinete e amogetše go saenelwa ga Leanokgolo la ka Intastering ya Tšweletšo ya Swikiri ke Tona ya Temo, Peakanyoleswa ya Naga le Tlhabollo ya Dinagamagae Thoko Didiza le lekala la intasteri ya swikiri. Leanokgolo la Tšweletšo ya Swikiri le nyaka go tšea kgato ya tšhoganetšo go šireletša mešomo ye diketekete, maphelo a dipolaseng le dikgwebo, le ka yona nako yeo le hlome maikemišetšo a maswa ao a tiilego a ka moso, ao a nyakago go hlama makala ao a fapanego a tšweletšo ya letseno go batšweletši ba swikiri, le go hloma dibaka tše diswa tša mešomo ye bohlokwa.

5.2. Intasteri ya swikiri ke mongmošomo yo bohlokwa wa bašomi ebile ke mothopo wa go iphediša ga batho ba bantši ka ditšhabeng tša magaeng.

B. Dipheto tša Kabinete

1. Leano la Twantšho ya Bomenetša la Bosetšhaba (NACS)

1.1. Kabinete e dumeletše NACS yeo e hlagišago tlhako ya tsenogare ya naga ka bophara. Leano le le bile gona ka morago ga go rerišana le makala a mehutahuta nageng ka bophara, go akaretšwa dikgwebo, mmušo le setšhaba sa badudi. Sehlophatšhupetšo sa NACS, seo se bopilwego ke baemedi ba badudi, ba dirutegi, ba dikgwebo le ba mmušo, se thekgile go ngwalwa ga leano le.

1.2. NACS e akaretša dikokwane tše tshela, tšeo di akaretšago go tšwetša pele le go hlohleletša badudi bao ba kgathago tema ka mafolofolo, go bega bosenyi, seriti le go hloka sephiri; go tšwetša pele go dira gore bašomi ba be ba sephrofešenale, go maatlafatša pušo ka dihlongweng, le go maatlafatša go thuša ka methopo le go kgokaganya ga phethagatšo ya mešomo le boikarabelo.

1.3. Leano le le šišinya gape Lekgotlakeletšo la Bosetšhaba la Lebakanyana la Twantšho ya Bomenetša bjalo ka peakanyo ya go netefatša gore go ba le tlhokomedišišo ye kgolo, boikarabelo le go hloka sephiri. Sebopego se sa lebakanyana se tla thomiša ka tshepedišo ya go hloma sebopego sa semolao seo se ikemego sa go akaretša Makala seo se tlago begelwa Palamente thwii.

2. Leano la Bosetšhaba la Katološo ya Mafelo ao a Šireleditšwego (NPAES)

2.1. Kabinete e dumeletše go phethagatšwa ga NPAES. Leano le le dumeletšwe gore le rerišanwe le setšhaba ka Dibatsela 2018. Ditherišano tše di feleleditše ka maikutlo a mmalwa ao a bušeleditšwego ao a tlaleleditšwego ka dikgaolong tše senyane tša leano le.

2.2. Afrika Borwa ke ye nngwe ya dinaga tše di humilego kudu ka mehutahuta ya dimela le diphoofolo. E beilwe lenaneong bjalo ka ye nngwe ya dinaga tše tharo tša maemo a godimo tšeo di nago le mehutahuta ya dimela le diphoofolo lefaseng ka bophara. Go laola le go babalela diphedi tše di farologanego tše bohlokwa go tsenya letsogo ka go hlongweng ga mešomo ka mananeo a tša boeti le a pabalelo ya tlhago, ebile ke gape bjalo ka mafelo a dinyakišišo tša mahlale.

3. Tlhako ya Bosetšhaba ye e Bušeleditšwego ya Mehutahuta ya Diphedi (NBF)

3.1. Kabinete e dumeletše go phatlalatšwa ga NBF gore setšhaba se fe ditshwaotshwao ka ga yona. Le ke leanotiro la ka Makaleng ka nepo ya go rarolla mathata a go tsenya kotsing ga mehutahuta ya diphedi ao a bonwego ka nakong ya ge go dirwa ditshekatsheko tša mahlale ka ga seemo sa mehutahuta ya diphedi le phedišano ya diphedi ka Afrika Borwa yeo e bego e dirwa ke Sehlongwa sa Bosetšhaba sa Mehutahuta ya Diphedi sa Afrika Borwa ka 2019.

3.2. Makala a bohlokwa kudu ka pegong ya tshekatsheko a mabapi le phedišano ya diphedi tša ka meetseng a go hlweka, ka dinoneng le ka mafelong ao go dulago dihlapi tša meetse a go hlweka e lego mehuta ya diphedi tšeo di lego kotsing kudu.

4. Leanokgolo la Lekala Kagodithokgwa ya go Dira Kgwebo (CFS) la Afrika Borwa (la 2020-2025)

4.1. Kabinete e dumeletše go tsenywa tirišong ga Leanokgolo la CFS, leo go dumelelwanwego ka lona ke intasteri ye, mmušo le bašomi. Leano le le tliša tekatekano magareng ga kholego go tikologo, go tša ekonomi le kholego ya setšhaba go tšwa go methopo ya kagodithokgwa.

4.2. Le akaretša makala a bohlokwa a šupa: (a) katološo ya methopo ya kagodithokgwa le tlhokomelo/tšhireletšo, (b) phetošo ya lekala le, (c) go tliša boleng le go šoma, (d) go utswa ga mapolanka le ditiro tše di sego molaong, (e) dinyakišišo, tlhabollo, boitlhamelo le tlhabollo ya mabokgoni (f) dišitiši tše bohlokwa tša kgolo le (g) tlhabollo ya dihlongwa.

5. Tlhako ya Bosetšhaba Mabapi le go Dira gore Tirelo ya Setšhaba e be ya Sephrofešenale

5.1. Kabinete e dumeletše go phatlalatšwa ga sethalwa sa tlhako ya bosetšhaba ya phethagatšo ya go dira gore Tirelo ya Setšhaba e be ya sephrofešenale. Se ke go sepelelana le boikgafo bjo bo dirilwego ke pušo ya boselela bja go hloma Tirelo ya Setšhaba ye e kgonago, ya maisthwaro a mabotse le ye e hlabollago.

5.2. Tlhako ye e šišinya dikokwane tše bohlokwa tše hlano tša go dira gore tirelo ye e be ya sephrofešenale tšeo di tlago etwa pele ke Sekolo sa Bosetšhaba sa Mmušo (NSG), ka go dirišana le dihlongwa tše di fapafapanego tša thuto. Dikokwane tše hlano tše di akaretšwago gore Tirelo ya setšhaba e thwale le go kgetha batho pele ba ka tsena ka thutong ye; go tlwaetša mešomo le go ba amogela ka mešomong; taolo ya peakanyo le ya phethagatšo ya mošomo; go ithuta go tšwela pele le tlhabollo ya diphrofešenale, le ditlhatlošo tša ka mešomong le ditiragalo tša maitemogelo a mošomo.

6. Ditšhišinyo tša Melawana ya go Fetoša Molao wa Taolo ya Tshepedišo ya Tirelo ya Setšhaba (PAMA) wa 2014 le Molao wa Tirelo ya Setšhaba (PSA) wa 1994

6.1. Kabinete e dumeletše ditšhišinyo tša melawana yeo e nyakago go fetoša PAMA wa 2014 (Molao wa 11 wa 2014) le PSA, 1994 (Molao wa 103 wa 1994). Magareng ga dilo tše dingwe, e šišinya gore go fetogelwe go Tirelo ya Setšhaba e tee, go tšwele pele ka maemo a NSG bjalo ka kgoro ya bosetšhaba le go hlatholla ka fao go kwešišegago mabapi le Kantoro ya go Obamela Melawana ya tša Maphelo mabapi le mekgwa ya go kgokaganya melaotshepedišo le melawana ka tirelong ya setšhaba.

6.2. Ditšhišinyo tša melawana tša PSA di akaretša go hlathollela dihlogo tša dikgoro ka Kantong ya Tonakgolo le ya Mopresidente, le gape go phošolla a mangwe a mathata ao a bakilwego ke dikahlolo tša dikgorotsheko.

6.3. Diphetošo tše di dirwa ka lebaka la go tšwetša pele matsapa a Taolo e Tee ya  Tirelo ya Setšhaba le gape go phethagatša dipeakanyoleswa tša melawana tšeo di ukangwego ka go Leanotlhabollo la Bosetšhaba ka nepo ya go aga tirelo ya setšhaba ya sephrofešenale.

6.4. Matsapa a Taolo e Tee ya Tirelo ya Setšhaba a thekgilwe ke molawana wo o netefatšago gore go ba le kabo ya ditirelo ye e šomago gabotse, ya boleng, ya tirišano le ya boikarabelo.

7. Molawana wa Semmušo wa Taolo ya Boitsebišo

7.1. Kabinete e dumeletše gore Molawana wa Semmušo wa Taolo ya Boitsebišo o lokollwe gore setšhaba se fe ditshwaotshwao ka ga ona. Molawana wo o šišinya diphetošo tše mmalwa, go akaretšwa go fetoša Molawana wa Boitsebišo wa 1997 (Molao wa 68 wa 1997) le Molao wa Phetošo ya Tlhalošo ya Bong le Maemong a tša Bong, (Molao wa 40 wa 2003) go dira gore e sepelelane le Molaotheo wa Repabliki ya Afrika Borwa wa 1996 le Molao wa Tšhireletšo ya Tshedimošo ya Sephiri wa 2013 (Molao wa 4 wa 2013).

7.2. O šišinya gape go kopanywa ga Retšistara ya Setšhaba ya Bosetšhaba go kgontšha gore go be le sebopego se tee sa motho seo se nago le dimelo go dirišana le mananeotaolo a mangwe a boitsebišo a mmušo le a lekala la phraebete. E tla kopanya mananeo a bjale ka go Lenaneo la Boitsebišo la Bosetšhaba leo le kgontšhwago ke payomethriki. Retšistara ye mpsha ya setšhaba ye e šišintšwego e tla bopa motheo wa boitsebišo bja elektroniki wo o tlago šoma bjalo ka motheo wa dipholathefomo tša titšithale tša mmušo le tša phraebete.

8. Phrothokholo go Molao wa Tlhomo wa AU Mabapi le Palamente ya Dinaga tša Afrika ka Moka (PAP)

8.1. Kabinete e dumeletše go romela ga Phrothokholo go Molao wa Tlhomo wa AU Mabapi le PAP go dumelelwa semmušo. Go phethagatša phrothokholo ye, donagamaloko di swanetše go di dumelela ka dipalamenteng tša tšona. Afrika Borwa ke monggae wa PAP, e lego lekala la tlhamomolao la AU.

C. Melaokakanywa

1. Molaokakanywaphetošwa wa Bosetšhaba wa Dikgwebopotlana (NSEA) wa 2020

1.1. Kabenete e dumeletše go phatlalatšwa ga NSEA gore setšhaba se fe ditshwaotshwao ka ga ona, wo o nyakago go fetoša Molao wa Bosetšhaba wa Dikgwebopotlana wa 1996 (Molao wa 102 wa 1996). Diphetošo tše di hlagiša gore go hlangwe Kantoro ya Tirelo ya Maditsela wa Dikgwebopotlana le go phumola tlhagišo ya gore go hlangwe Sehlongwa sa Keletšo.

1.2. Molaokakanywa wo o katološa phihlelelo go toka ya dikgwebopotlana ka go diriša Tirelo ya Maditsela, yeo e tlago fiwa mošomo wa go dumelela le go šoma dingongorego tšeo di tlišwago ke dikgwebopotlana.

1.3. Go tsenya tirišong ga diphetošo tše go tla dira gore go be le seemo sa tlwaelo ka mo lekaleng le le go tšwetša pele dibaka tša ekonomi ka go hloma dibaka tša mešomo ka dikgwebopotlana, dikgwebo tša magareng le dikgwebo tše nnyane.

2. Molaokakanywaphetošwa wa Setheo sa Bosetšhaba sa Tlhabollo ya Bafsa (NYDA)

2.1. Kabinete e dumeletše go romelwa ga Molaokakanywaphetošwa wa NYDA gore setšhaba se fe ditshwaotshwao ka ga ona. Diphetošo tše di maatlafatša go šoma gabotse ga phethagatšo ya mošomo ga NYDA go katološa phihlelelego ya yona le go oketša go arabela dinyakwa tša bafsa.

2.2. Bafsa ba bopa palo ye e ka bago tee-tharong ya setšhaba sa Afrika Borwa gomme go tsenya tirišong ya Molaokakanywa wo go tla tšwela pele go tsenya letsogo go ageng ga bašomi bao ba nago le bokgoni bja godimo le gape go oketša thekgo ya bohlomi bja dikgwebo. Se se tla tsenya letsogo go rarolleng ga mathata a tlhabollo a mararo e lego bohloki, tlhokego ya tekatekano le tlhokego ya mešomo.

D. Ditiragalo tše di Tlago

1. Matšatši a 16 a Lesolo Kgahlanong le Dikgaruru tša Basadi le Polao ya Basadi

1.1. Kabinete e dumeletše morero wa: “Toka ya Ekonomi go Basadi re lebile go Afrika Borwa ye e hlokago dikgaruru le kgethologanyo ya bong” mo Matšatšing a 16 a Lesolo Kgahlanong le Dikgaruru tša Basadi le Polao ya Basadi, e lego tiragalo ya godimo ya Matšatši a 365 kgahlanong le GBVF. Ka lebaka la melawana ya Seemo sa Bosetšhaba sa Masetlapelo yeo e iletšago go kgobokana ga batho ba bantši, Mopresidente Ramaphosa o tla tsebagatša semmušo lesolo le ka bidio ya inthanete ka Laboraro la 25 Dibatsela 2020. Leanotiro la Phetolo ya Tšhoganetšo ka go lwantšha GBVF leo le dumeletšwego ka 2019 le thomile go phethagatša thekgo ya batšwasehlabelo; masolo a temošo ya thuišo le a thibelo; go kaonafatša melao le melawana; go tšwetša pele maatlafatšo ya ekonomi go basadi, le go maatlafatša tshepedišo ya toka go bosenyi.

1.2. Leano la Togamaano la Bosetšhaba (NSP) leo le amogetšwego, leo le amogetšwego ke Mopresidente Ramaphosa mathomong a ngwaga wo, le tšwetša pele tsenogare ya phetolo ya tšhoganetšo yeo e thomišitšwego ka 2019. Komiti ya Ditona ka ga GBVF yeo e etilwego pele ke Tona ka Kantorong ya Mopresidente ya Basadi, Bana le Bagolofadi, Mohumagadi Maite Nkoana-Mashabane, e tšwela pele go hlokomela go tsenya tirišong ga mananeo a NSP.

2. Letšatši la Aids la Lefase – 1 Manthole 2020

2.1. Morero wa Letšatši la AIDS la Lefase ka la 1 Manthole 2020 e lego: “Re mmogo go se, Cheka Impilo!” o tiišetša boikarabelo bja motho go netefatša gore diphihlelelo tšeo di bilego gona go fihla mo lebakeng le go arabela mauba a HIV le bolwetši bja mafahla (TB) ga di lahlege.

2.2. Afrika Borwa ena le leuba le legolo kudu la HIV mo lefaseng, mo e lego gore batho ba 7.7 milione ba phela ka HIV, gomme ke tee-tharong ya diphetetšo tše diswa ka Borwa bja Afrika. Batho ba bantši mo lebakeng le ba dira diteko tša HIV. Afrika Borwa e na le lenaneo le legolo kudu la kalafo ka dianthiretherobaerale. Ke naga ya mathomo ka go Borwa bja Afrika yeo e dumeletšego ka botlalo Kalafo ya pele ga Phetelo, yeo bjale e fiwago bao ba lego kotsing ya godimo ya phetelo.

2.3. Kabinete e ipiletša go maAfrika Borwa go latela dikgato tše tharo tša Cheka Impilo: Sa mathomo, dira gore maphelo a gago a lekolwe, dirwa teko ya HIV le ya TB ka ntle le tefo ka kliniking efe goba efe ya kgauswi le wena. Sa bobedi, dira se sengwe ge o šetše o tseba dipoelo tša gago, thoma go nwa dihlare ka pela goba dula o enwa diohlare. Sa mafelelo, phela ka bohlale, phela gabotse mmeleng ka go efoga go tsenela thobalano ye e ka go tsenyago kotsing, ka go efoga ditlwaelo tše di sego tša loka, le go ja dijo tša phepo tše di lekaneditšwego.

3. Seboka sa Sehlopha sa Baetapele ba Dinaga tše Masomepedi (G20)

3.1. Mopresidente o tla eta pele baemedi ba Afrika Borwa ka go Seboka sa Baetapele ba Dinaga tša G20 seo se tlogo swarwa ka bidio ya inthanete ka Mokibelo wa la 21 Dibatsela le Lamorena la 22 Dibatsela.

3.2. Seboka sa Baetapele ba Dinaga tša G20 se kopanywa ke Naga ya Kgoši ya Saudi Arabia go lebeletšwe kudu go maatlafatša tirišano ya lefase ka bophara mabapi le morero wa “Re fihlelela Dibaka tša Ngwagakgolo wa bo 21 go Bohle”. Seboka se se tlo eta pelematsapa a boditšhabatšhaba go hloma phetolo ya lefase ka bophara ye e kgokagantšwego ye e tseneletšego go lwantšha leuba la COVID-19, go šireletša ekonomi ya lefase ka bophara le go maatlafatša tirišano ya boditšhabatšhaba.

3.3. Dipoledišano di tla ba mabapi le go maatlafatša batho, go šireletša pholanete ye le tharollo mabapi le ditlhohlo tša lefase ka bophara ka go diriša ditharollo tšeo di holago batho ka moka.

A. Melaetša

1. Ditebogišo

  • Kabinete e lebiša ditebogišo le mahlatse le mahlogonolo go:
  • Mopresidente Ramaphosa ge a keteka letšatši la gagwe la matswalo ge a fetša mengwaga ye 68 ka Labobedi la 17 Dibatsela 2020.
  • Mopresidente Alassane Ouattara le batho ba Cote d’Ivoire ge ba bile le dikgetho tše di atlegilego.
  • Mopresidente wa United States of America (USA) Mopresidente yo a kgethilwego Joseph R. Biden, le batho ba USA, ka morago ga dikgetho tše di atlegilego.
  • Master KG ge a thopile Sefoka sa Modiragatši yo Mokaone ka Afrika ka go MTV EMA ka lebaka la koša ya gagwe ye e tumilego kudu Jerusalema yeo mo go yona a bego a opela le Nomcebo Zikode, yeo e bilego ye nngwe ya dikoša tše kaone kudu ka mo pholaneteng.
  • Banyana Banyana bao ba thopilego sefoka sa Dinkgwete tša COSAFA lekga la bone ka go latelana ka phenyo ya 2-1 go Botswana.
  • Bafana Bafana bao ba fentšego Sao Tome and Principe go tšwela pele go lwela go tsenela phadišano ya Sebjana sa Kgwele ya Maoto sa Afrika ka 2022.

2. Mahloko

Kabinete e romela matshedišo go:

  • batho ba Ghana le ba lapa le bagwera ba mopresidente wa peleng wa Ghana Mopresidente Jerry Rawlings.
  • ba lapa, bagwera le bašomimmogo ba Molekodipharephare wa Dipuku tša Ditšhelete yo a bego a rola modiro Morena Kimi Makwetu yo a šometšego naga ya rena ka bokgobi bjo bogolo gomme a tsenya letsogo ka go tsenya setlwaedi sa boikarabelo ka go šomišeng ga ditšhelete tša mmušo. Lehu la Morena Makwetu le bile tahlegelo ye kgolo go phrofešene ya bolekodi bja dipuku tša ditšhelete le mošomo wo o tšwelago pele wa go aga pušo ye e nago le boikarabelo. Kabinete e laeditše boikgantšho ge Morena Makwetu a kgethwa ka go šišinywa ga leina la gagwe go Komiti ye e Ikemego ya Keletšo ya Bolekodi bja Dipuku tša Ditšhelete go Mokgatlo wa Dinagakopano, mošomo wo, ka ntle le go belaela, nka bego a ile a o phethagatša ka bokgoni bjo bogolo kudu.
  • mmušo le batho ba Mmušo wa Palestina ka morago ga go hlokofala ga Ngaka Saeb Erekat. Ngaka Erekat e bile Mongwaledipharephare wa Komitiphethiši ya Palestine Liberation Organisation, le leloko la Komiti ya Bogareng ya Fatah le serutegi seo se bego se tumile kudu, morerišanedi yo a etilego pele wa khutšo ka Palestina le mogwera yo mogolo wa Afrika Borwa.

E. Bao ba Thwetšwego Mešomong

Batho ka moka bao ba thwetšwego mešomong mangwalo a bona a dithuto a tla tiišetšwa le go netefaletšwa ka maleba.

1. Sehlongwataolo sa Khomišene ya Poelanyo, Namolelo le Kahlolo:

a. Morena Enos Ngutshane (Modulasetulo);
b. Morena Siobhan Leyden;
c. Morena Kaizer Moyane;
d. Morena Sifiso Lukhele;
e. Mohumagadi Riefdah Ajam;
f. Morena Narius Moloto;
g. Morena Bheki Ntshalintshali;
h. Morena Thembinkosi Mkalipi;
i. Mohumagadi Thabitha Constance Mametja; le
j. Mohumagadi Tshepo Mahlaela.

2. Maloko ao a sego a Khuduthamaga go Lekgotla la Balaodi la Setheo sa Dibetša sa Afrika Borwa:

a. Motseta Jeanette Thokozile Ndhlovu (o thwetšwe leswa);
b. Ngaka Reginald Cassius Lubisi;
c. Ngaka Phillip David Dexter;
d. Mohumagadi Refilwe Matenche;
e. Majoropharephare (ret) Lungile Christian Pepani;
f. Mohumagadi Fundiswa Skweyiya-Gushu;
g. Morena Timothy Mandla Sukazi; le
h. Mohumagadi Peta Nonceba Mashinini.

3. Lebakatšhomo la Boselela ka go Lekgotla la Khansele ya Boentšeneere ya Afrika Borwa:

1. Mohumagadi Refilwe Buthelezi;
2. Mohumagadi Prudence Madiba;
3. Mohumagadi Tshwaraganang Ramagofu;
4. Morena John Daniels;
5. Morena Mashao Lawrence Lebea;
6. Morena Kasango Nyembwe;
7. Morena Simphiwe Nathaniel Zimu;
8. Morena Thembinkosi Cedric Madikane;
9. Morena Sipo Mkhize;
10. Mohumagadi Nirvanna Rampersad;
11. Mohumagadi Liezl Smith Smith;
12. Mohumagadi Refilwe Lesufi;
13. Mohumagadi Sarah Skorpen;
14. Mohumagadi Abimbola Olukunle;
15. Mohumagadi Sandiswa Jekwa;
16. Mohumagadi Linda Njomane;
17. Morena Mpho Ramuhulu;
18. Mohumagadi Philile Precious Mdletshe;
19. Morena Lesetja Boshomane;
20. Mohumagadi Amelia Mtshali;
21. Morena Thulebona Memela;
22. Mohumagadi Simangele Mngomezulu;
23. Mohumagadi Otilia Mthethwa;
24. Morena Thembinkosi Gamedze;
25. Mohumagadi Phumza Zweni;
26. Morena Bhekinkosi Williamson Mvovo;
27. Mohumagadi Patronella Fikile Sibiya;
28. Mohumagadi Cingisa Mbola;
29. Mohumagadi Thulisile Mwelase;
30. Morena Kemraj Ramgobind Ojageer;
31. Morena Enson Muranganwa Mangwengwende;
32. Mohumagadi Thandeka Chili;
33. Morena Sifiso Keswa;
34. Mohumagadi Sejako Morejwane;
35. Mohumagadi Nirasha Sampson;
36. Mohumagadi Sewela Mutileni;
37. Mohumagadi Nokhana Moerane;
38. Morena Mamadi Isau Mailula;
39. Mohumagadi Natalie Skeepers;
40. Morena Matome Edmund Modipa;
41. Ngaka Reginald Sethole Legoabe.
42. Morena Carlo Van Zyl;
43. Morena Ranthekeng Moloisane;
44. Morena Njabulo Nhleko;
45. Mohumagadi Elizabeth Theron;
46. Morena Arnold Heinz Sommer;
47. Mohumagadi Rachel Ledwaba;
48. Morena Nic Smit; le
49. Morena Sekete Zachia David Botsane;

4. Khomišene ya Tekatekano ka Mešomong

a. Mohumagadi Tabea Kabinde (Modulasetulo);
b. Morena Bhabhali kaMaPhikela Nhlapho;
c. Mohumagadi Lebogang Mulaisi;
d. Morena Puleng Tsebe;
e. Morena Mpho Vuma;
f. Thembi Chagonda;
g. Mohumagadi Zinzisa Pearl Mgobondela;
h. Mohumagadi Stieneke Jensma; le
i. Mohumagadi Dineo Mmako.

5. Morena Mashwahle Joseph Diphofa – Katološo ya konteraka ya mengwaga ye mehlano bjalo ka Molaodipharephare (DG) wa Kgoro ya Merero ya Setšo.

6. Ngaka Phil Mjwara – Katološo ya konteraka ya mengwaga ye mebedi bjalo ka DG ya Kgoro ya Mahlale le Boitlhamelo.

7. Ngaka Duncan Ettienne Pieterse – Motlatša DG (DDG): Melawana ya tša Ekonomi, Kgoro ya Ditšhelete ya Bosetšhaba.

8. Ngaka Thuli Nomsa Khumalo – DDG: Phetogo ya Tlelaemete le Taolo ya Boleng bja Moya, Kgoro ya Tikologo, Kagodithokgwa le Boreahlapi.

Dipotšišo: Mohumagadi Phumla Williams – Seboleledi sa Kabinete

Mogala: 083 501 0139